Իրազեկումներ

Ուղղիչ աշխատանքները՝ պատժի ընթացիկ փուլում

Ընթացիկ փուլը սկսվում է նախնական փուլի ավարտից հետո և ավարտվում է պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հնարավոր ժամկետից կամ պատիժն ամբողջությամբ կրելու ժամկետից երեք ամիս առաջ:

Դատապարտյալների հետ իրականացվող սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներն ընթացիկ փուլում ներառում են՝

 1. Ուսումնասիրել դատապարտյալի սոցիալական և հոգեբանական առանձնահատկությունները, ախտորոշել և գնահատել կարիքները: 
 2.  Հետևել դատապարտյալի նյութակենցաղային պայմաններին, սննդին, բժշկական սպասարկմանը և անձնական հիգիենայի պահպանմանը:
 3. Կազմակերպել ընդունելություններ, որոնց ընթացքում քննարկվում են դատապարտյալին հուզող խնդիրները և դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ,
 4. Աջակցել դատապարտյալի` արտաքին աշխարհի հետ կապ ստեղծելուն, պահպանելուն և զարգացնելուն: Այդ նպատակով քրեակատարողական հիմնարկի բաժինը կամ խումբը կազմակերպում է`
  ա. Խորհրդատվության տրամադրում՝ դատապարտյալի և նրա մերձավոր ազգականների միջև կապի բացակայության կամ վերջիններիս կողմից կապ պահպանելուց հրաժարվելու դեպքում:
  բ. Կարճատև և երկարատև տեսակցություններ դատապարտյալի և նրա մերձավոր ազգականների կամ այլ անձանց միջև:
  գ. Դատապարտյալներին հնարավորություն տալ օգտվելը կապի միջոցներից, այդ թվում՝ հեռախոսակապից, նամակագրություն վարելը:
  դ. Դատապարտյալի կարճաժամկետ մեկնելու հնարավորություն տալ:
 5. Միջոցներ ձեռնարկել դատապարտյալի հիմնական և հեռակա բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական կրթությունը կազմակերպելու կամ շարունակելու ուղղությամբ: Դատապարտյալի ուսումնական գործընթացն իրականացնելու և դրա շարունակականությունն ապահովելու նպատակով կապ է հաստատվում համապատասխան ուսումնական հաստատության հետ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալի նախնական մասնագիտական՝ արհեստագործական կրթությունը կազմակերպելու ուղղությամբ։
 6.  Դատապարտյալների ազատ ժամանակն արդյունավետ տնօրինելու նպատակով մշակութային, մարզական և այլ բնույթի միջոցառումներ կազմակերպել, ինչպես նաև՝ հոգևոր-կրոնական միջոցառումներ։
 7. Նպաստել դատապարտյալի աշխատանքային զբաղվածությանը, ապահովվել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը: Դատապարտյալին աշխատանքի ներգրավելիս հաշվի է առնվում նրա սոցիալական վիճակը, գույքային պարտավորությունների առկայությունը, մասնագիտությունը: 
 8.   Դատապարտյալի կենսաթոշակ ստանալու կամ կենսաթոշակի տեսակը փոխելու համար համապատասխան փաստաթղթեր պատրաստել և դատապարտյալի գրավոր դիմումի հետ ներկայացնե; հիմնարկի պետին,
 9. Հստկողություն իրականացնել ինքնավնասման կամ ինքնասպանության հակում ունեցող դատապարտյալի հետ՝ համապատասխան բժշկի հետ համագործակցությամբ:
 10.  Հատուկ աշխատանանքեր անցկացնել հղի, կերակրող մայր կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող դատապարտյալի հետ՝ երեխայի հետագա խնամքի, դաստիարակության  ուղղությամբ
 11. Կազմակերպել ուսումնադաստիարակչական միջոցառումներ  անչափահաս դատապարտյալների համար։

Պատժի կրման ընթացքում իրականացվում են նաև օրենքով սահմանված մի շարք այլ աշխատանքներ:

Թե դատապարտյալի հետ ուղղման ինչ աշխատանքներ կտարվեն կախված է նրա  պատժի տեսակից, դրսևորած վարքագծից, կատարած հանցագործության բնույթից, պատժի ժամկետից և մի շարք այլ հանգամանքներից:

Իրազեկումը՝ Իրավաբան Լիա Սուքիասյանի

Այլ հոդվածներ

Close